Diketahui vektor a= (3,-2,1); b= (1,5,-3); c= (2,4,6) panjang vektor 3b-(2c-3a) adalah…

diketahui vektor a= (3,-2,1); b= (1,5,-3); c= (2,4,6) panjang vektor 3b-(2c-3a) adalah…
a. √79
b. 9
c.√189
d. 17
e.√ 389

jawaban yang benar adalah e. √389.

Konsep:
misalkan diketahui p = (a,b,c) dan q = (d,e,f) maka
kp = (ka,kb,kc)
p – q = (a – d, b – e, c – f)
|p| = √(a² + b² + c²)

Diketahui
a = (3,-2,1)
b = (1,5,-3)
c = (2,4,6)
sehingga
3b – (2c – 3a)
= 3(1,5,-3) – (2(2,4,6) – 3(3,-2,1))
= (3,15,-9) – ((4,8,12) – (9,-6,3))
= (3,15,-9) – (-5,14,9)
= (8,1,-18)
diperoleh
|3b – (2c – 3a)| = √(8² + 1² + (-18)²)
|3b – (2c – 3a)| = √(64 + 1 + 324)
|3b – (2c – 3a)| = √389

Dengan demikian, panjang vektor 3b-(2c-3a) adalah √389. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah E.
Semoga membantu ya 🙂