Perhatikan gambar berikut. Panjang BD adalah ….

Perhatikan gambar berikut.
Panjang BD adalah ….
a. 8(2/5) cm
b. 9(3/5) cm
c. 24 cm
d. 24(2/5) cm

Perhatikan gambar berikut. Panjang BD adalah ....

Jawaban yang benar adalah 9 (3/5) cm.

Konsep :
Bangun datar dikatakan sebangun jika
– Perbandingan sisi yang bersesuain sama
– Sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama

Pembahasan :
Asumsikan bahwa segitiga BCD sebangun dengan segitiga AEC. Sehingag didapatkan perbandingan sisi
BC/AC = BD/AE = CD/CE

Menentukan BD
BC/AC = BD/AE
12/(12+8) = BD/16
12/20 = BD/16
20 x BD = 12 x 16
BD = 192/20
BD = 9 (12/20)
BD = 9 (3/5) cm

Dengan demikian, panjang BD adalah 9 (3/5) cm.