Jika a dan b adalah akar akar persamaan kuadrat dari x²-3x-1=0 maka a⁴+6a²b²+b⁴=….

jika a dan b adalah akar akar persamaan kuadrat dari x²-3x-1=0 maka a⁴+6a²b²+b⁴=….

Jawaban : 125

Perhatikan penjelasan berikut ya.

Ingat kembali:
1. rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan ax² + bx + c = 0 jika akar-akarnya adalah x₁ dan x₂ berikut:
x₁ + x₂ = -b/a
x₁ . x₂ = c/a

2. (a + b)⁴ = a⁴ – 4a³b + 6a²b² – 4ab³ + b⁴

3. (a + b)² = a² + 2ab + b²

Diketahui: a dan b adalah akar-akar persamaan kuadrat x² – 3x – 1 = 0

Ditanya : a⁴ + 6a²b² + b⁴ = … ?

Maka:
x² – 3x – 1 = 0 → a = 1, b = -3, c = -1

a + b = x₁ + x₂ = -b/a = -(-3) / 1 = 3
a.b = x₁ . x₂ = c/a = -1 / 1 = -1

Sehingga:
a⁴ + 6a²b² + b⁴
= (a + b)⁴ – 4a³b – 4ab³
= (a + b)⁴ – 4ab(a² + b²)
= (a + b)⁴ – 4ab((a + b)² – 2ab)
= (3)⁴ – 4(-1)((3)² – 2(-1))
= 81 + 4(9 + 2)
= 81 + 44
= 125

Jadi, a⁴ + 6a²b² + b⁴ = 125.

Semoga membantu.