Kawat penghantar yang panjangnya 20 m berada dalam medan magnet yang dialiri arus 5 A. Jika kuat medan magnet 10 T, berapa besar gaya Lorentz?

Kawat penghantar yang panjangnya 20 m berada dalam medan magnet yang dialiri arus 5 A. Jika kuat medan magnet 10 T, berapa besar gaya Lorentz?

Jawaban : 1000 N

Diketahui:
ℓ = 20 m
B = 10 T
I = 5 A

Ditanya: F = … ?

Pembahasan:

Gaya Lorentz sebuah kawat penghantar berarus listrik yang diletakkan tegak lurus terhadap arah medan magnet dirumuskan:

F = B x I x ℓ

Keterangan:
F : gaya Lorentz (N)
B : kuat medan magnet (T)
I : kuat arus listrik (A)
ℓ : panjang penghantar (m)

Maka diperoleh:

F = B x I x ℓ
F = 10 x 5 x 20
F = 1000 N

Jadi, besar gaya Lorentz yang timbul adalah 1000 N.