7 dm³= … cm³

7 dm³= … cm³

dalam tangga, dm³ ke cm³ turun 1 tangga = 1000

7dm³ = 7 × 1000cm³ = 7000cm³