Terdapat ikan yang berenang di kolam dengan kedalaman 250cm apabila letak Mulut ikan dengan dasar kolam dengan 90cm berapakah besar tekanan nya ? (g = 10m/s² dan p = 1000kg/m³)

terdapat ikan yang berenang di kolam dengan kedalaman 250cm apabila letak Mulut ikan dengan dasar kolam dengan 90cm berapakah besar tekanan nya ? (g = 10m/s² dan p = 1000kg/m³)

jawaban pada soal ini adalah 16.000 Pa.

Diketahui:
h kolam = 250 cm = 2,5 m
Mungkin maksudnya adalah letak ikan dari dasar kolam ya.
h ikan = 90 cm = 0,9 m
g = 10 m/s^2
???? = 1000 kg/m^3

Ditanyakan:
Ph?

Pembahasan:
Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan, pada kedalaman tertentu.

1. Mencari h
h disini adalah jarak dari ikan ke permukaan air (kedalaman ikan).

h = h kolam – h ikan
h = 2,5 – 0,9
h = 1,6 m

2. Mencari tekanan hidrostatis.

Ph = ???? x g x h
Ph = 1000 x 10 x 1,6
Ph = 1000 x 16
Ph = 16.000 Pa

Jadi, besar tekanan yang akan dialami ikan tersebut adalah 16.000 Pa.